EMD

Ordenança fiscal nº4

Reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública