24° / 12° Intervals de núvols

Serveis

PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL

Vallbona de les Monges compta amb un servei PIC (Punt d'Informació Cadastral) mitjançant el qual es pot oferir als ciutadans informació referent a tots els immobles que es troben a la base de dades del Cadastre (amb un àmbit competencial que comprèn tot el territori espanyol, excepte el País Basc i Navarra). Amb aquest tràmit es pot obtenir un seguit de certificats que permeten acreditar les dades cadastrals als efectes de la realització de qualsevol acte administratiu per part del sol·licitant.

PUNT DE RECOLLIDA D'ENVASOS FITOSANITARIS

Atesa la necessitat d’implantar mecanismes que facilitin la recollida selectiva de residus d’envasos fitosanitaris en el terme municipal de Vallbona de les Monges i que l’empresa Sigfito Agroenvases, SL, disposa de l’autorització de l’Agència de Residus de Catalunya per actuar com Sistema Integrat de Gestió (SIG) de residus d’envasos i envasos usats de productes fitosanitaris, de conformitat amb el que s’estableix en el RD 1416/2001, de 14 de desembre, sobre envasos de productes fitosanitaris i en els corresponents Reglaments vigents, l'Ajuntament de Vallbona de les Monges disposa d'un conveni de col•laboració amb i SIGFITO AGROENVASES, SL, per implantar mecanismes que facilitin la recollida selectiva de residus d’envasos fitosanitaris en el terme municipal de Vallbona de les Monges. Així doncs, des del 2013 es disposa d'un espai específic per rebre els envasos buits i secs de productes fitosanitaris, emmagatzemar el envasos i coordinar amb l’empresa les retirades periòdiques.

PUNT DE RECOLLIDA DE PILES

L'Ajuntament de Vallbona de les Monges, mantenint el seu compromís amb el medi ambient, disposa d'un contenidor de piles usades i posterior trasllat en espais degudament adaptats per al seu tractament i reciclatge.

SERVEI GRATUÏT DE WIFI

Connexió gratuïta i oberta de 30 minuts diaris de cobertura de xarxa WIFI en dos indrets de la població.

PUNT DE RECOLLIDA D'OLI DOMÈSTIC USAT I ROBA USADA

L’Ajuntament disposa d'un conveni amb l’empresa EKIPOLIS, que s’encarrega de la gestió i recollida d’aquests productes per tal d'oferir a tota la ciutadania la possibilitat de reciclar l’oli domèstic usat i la roba vella. Cal destacar que aquest reciclatge ens beneficia directament a tots, i no només des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista econòmic, ja que aquest servei no representa cap cost per al municipi de Vallbona de les Monges.

Document Actions