39° / 21° Intervals de núvols

Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)

L'Ajuntament de Vallbona de les Monges va aprovar en sessió Ple de data 18.10.2012 l'adhesió al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses- Compromís amb una energia sostenible local , una iniciativa pionera de la Comissió Europea adreçada majoritàriament a autoritats locals i ciutadans per prendre la iniciativa per la lluita contra el canvi climàtic. La Diputació de Lleida ha esdevingut Coordinador Territorial del Pacte d'Alcaldes/esses a les Terres de Lleida mitjançant conveni amb la DG ENERGIA de la Comissió Europea. És el compromís de reduir les emissions de CO2 en el territori més del 20% per a l'any 2020, mitjançant la redacció i execució de plans d'acció d'energia sostenible, apostant per les fonts d'energia renovables i la millora de l'eficiència energètica, el que seria l'estratègia 20/20/20. En aquest sentit, l'Ajuntament de Vallbona de les Monges com a signatari del Pacte d'Alcaldes, ha encomanat la redacció del Pla d'Acció de l'Energia Sostenible (PAES) que conté totes les accions a desenvolupar al municipi fins l'any 2020 per tal d'assolir el compromís de reducció d'emissions en un 20%. El Pla d'Acció proposa dur a terme actuacions que permetin augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica dels edificis, disminuir les emissions associades al transport urbà, incrementar la producció local d'energia al municipi i del consum d'energia provinent de fonts renovables, entre altres accions. La redacció del document ha estat encarregada a l'empresa ARUM SERVEIS AMBIENTALS SCP i des de finals del desembre de 2013 ja disposa del document, el qual ha estat aprovat l'Ajuntament Ple en data 30.01.2014. Es fa constar que aquesta actuació ha estat objecte d'ajut per part de la Diputació de Lleida.