26° / 12° Núvols alts

Calendari de cobrança 2022

Calendari municipal on es recullen totes aquestes dades d’una manera més gràfica i visual i altres dades d'interès.

DILLUNS 17 GENER 2022

 

CALENDARI DE COBRANÇA DELS PADRONS FISCALS PER L’ANUALITAT 2022

 


 

PADRÓ

 

 

PERÍODE

 

TERMINIS DE PAGAMENT EN VOLUNTÀRIA (OAGRTL)

Previsió aproximada

 

 

AIGUA I CLAVEGUERAM: Taxa pel servei de subministrament d’aigua potable i taxa de clavegueram

 

 

Semestral

 

1r semestre : del 23 de setembre al 23 de novembre de 2022

2n semestre : del 28 de febrer al 29 d’abril de 2022

 

ESCOMBRARIES: Taxa pel servei de recollida d’escombraries

 

Anual

 

Del 2 de maig al 5 de juliol de 2022

 

VEHICLES: Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

 

Anual

 

Del 28 de febrer al 29 d’abril de 2022


 

PADRÓ

 

PERÍODE

 

 

TERMINIS DE PAGAMENT EN VOLUNTÀRIA

             (Ajuntament)

 

 

CEMENTIRI: Taxa per la conservació del cementiri municipal

 

 

Anual

 

De l’1 d’abril a l’1 de juny de 2022

Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora en els termes que preveu l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

 

Document Actions