13° / 4° Núvols alts

Edicte Anual Normatiu de Vallbona de les Monges 2021

Pla Anual Normatiu per a l’any 2021 Àrea de finances Ordenances fiscals i no fiscals regulades pel Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. - Objectiu: Modificacions ordinàries anuals, previ elaboració de l’estudi corresponent. - Recursos/costos: Els propis de l’Ajuntament. No subjecció Tot i que s’han de subjectar als mateixos principis de bona regulació, publicitat i transparència, no s’inclouen en aquest apartat aquelles iniciatives normatives que es produeixen emparades en la seva regulació específica que de forma regular i ordinària s’aproven al llarg de tots els anys en els àmbits següents: - Bases d’Execució del pressupost. - Bases de selecció de personal. - Plecs de clàusules generals, particulars i tècniques que regeixen la contractació administrativa i dels procediments de patrimoni immobiliari. - Ordenances dels plans urbanístics. Àrea de serveis Reglament de l’alberg municipal - Recursos/costos: Els propis de l’Ajuntament. Àrea d’inversions Protocol dels projectes participatius - Recursos/costos: Els propis de l’Ajuntament.