Surt publicat l'anunci de licitació de les obres de "Actuacions de millora de la xarxa d'abastament en alta del nucli de Vallbona de les Monges (conduccions en alta)"

El termini de presentació de les ofertes acaba el 10/01/22 23:59 h

DIMARTS 21 DESEMBRE 2021

La present obra té per objecte les obres necessàries per a reforçar la xarxa en alta del municipi de Vallbona de les Monges que bàsicament consisteixen en la renovació de les canonades, en concret: la canonada des del pou de la Torre fins la mina, la conducció per gravetat des de la mina fins l'arqueta de bombament de 20 m3, la canonada d'impulsió des del pou del Cariano fins l'arqueta de 20 m3 i la canonada d'impulsió des del dipòsit de 20 m3 fins als dipòsits municipals.

Tota la informació es troba a l'apartat del Perfil del Contractant del web municipal i en l'enllaç següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=vallbona&reqCode=viewDetail&idCap=1922810& 

El termini de finalització de presentació de les ofertes és fins el 10/01/22 23:59 h

Document Actions