21° / 8° Intervals de núvols

Edicte informació pública plecs de l’expedient de concessió administrativa d'ús privatiu de la Sala de Vetlla de Vallbona

Per Decret de l’Alcaldia núm. 54/2020, de data 19 de maig de 2020, s’ha instruït l’expedient de concessió administrativa d'ús privatiu de la Sala de Vetlla de Vallbona de les Monges, havent-se redactat el Plec de Clàusules Administratives particulars, les qual es posen informació pública pel termini de trenta dies, a fi que els qui poguessin tenir-se per interessats en aquest expedient, puguin comparèixer i formular quantes al•legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient.

Document Actions