19° / 9° Clar

Edicte Plec de Clàusules sala de Vetlla

Per Decret de l’Alcaldia núm. 54/2020, de data 19 de maig de 2020, s’ha instruït l’expedient de concessió administrativa d'ús privatiu de la Sala de Vetlla de Vallbona de les Monges, havent-se redactat el Plec de Clàusules Administratives particulars, les qual es posen informació pública pel termini de trenta dies, a fi que els qui poguessin tenir-se per interessats en aquest expedient, puguin comparèixer i formular quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient. Al seu torn, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://vallbonadelesmonges.cat]. El present anunci servirà de notificació als interessats, en cas que no pugui efectuar-se la notificació personal de l'atorgament del tràmit d'audiència.

Document Actions