Edicte aprovació inicial adhesió al Consorci Localret

L'Ajuntament Ple en data 01.03.2021 va acordar l'aprovació inicial de l'adhesió al Consorci local LOCALRET i s'exposa pel termini de 30 dies hàbils a efecte de presentació d'al·legacions o reclamacions. De no presentar-se'n cap, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord.

Document Actions