Altres publicacions/Edictes

Autorització tall camins per batudes de senglars

Resolució d’Alcaldia núm. 68 de data 08.07.2021 per la qual s'autoritza fer ús dels camins municipals per a la realització d’activitats de caça durant la temporada 2021/2022 a la Societat de Caçadors de Vallbona de les Monges.

application/pdf anunci.pdf — 384 KB

Plànols projecte Casal Social

Plànols del projecte

Projecte Magatzem Municipal

Projecte d'enderrocs, moviments de terres i fonaments

Concessió Administrativa d'Ús Privatiu d'un Bé de Domini Públic Per Concurs

Concessió Administrativa d'Ús Privatiu d'un Bé de Domini Públic Per Concurs

Edicte Anual Normatiu de Vallbona de les Monges 2021

Pla Anual Normatiu per a l’any 2021 Àrea de finances Ordenances fiscals i no fiscals regulades pel Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. - Objectiu: Modificacions ordinàries anuals, previ elaboració de l’estudi corresponent. - Recursos/costos: Els propis de l’Ajuntament. No subjecció Tot i que s’han de subjectar als mateixos principis de bona regulació, publicitat i transparència, no s’inclouen en aquest apartat aquelles iniciatives normatives que es produeixen emparades en la seva regulació específica que de forma regular i ordinària s’aproven al llarg de tots els anys en els àmbits següents: - Bases d’Execució del pressupost. - Bases de selecció de personal. - Plecs de clàusules generals, particulars i tècniques que regeixen la contractació administrativa i dels procediments de patrimoni immobiliari. - Ordenances dels plans urbanístics. Àrea de serveis Reglament de l’alberg municipal - Recursos/costos: Els propis de l’Ajuntament. Àrea d’inversions Protocol dels projectes participatius - Recursos/costos: Els propis de l’Ajuntament.

Pla de Contingencia de Vallbona de les Monges

Actuacions específiques: - Recomanar mesures de prevenció per la població mitjançant bustiada, avisos en eBando, grup de WhatsApp, pregons i cartells anunciadors. - Comunicat l’activació del Pla d’emergència municipal de Vallbona de les Monges al CECAT (Protecció civil). - Constituir el CECOPAL. - Informar i posar en alerta als diferents responsables municipals i integrants de la corporació municipal. - Estar atents a la informació i avisos del CECAT. - Establir mecanismes d’informació sobre la situació. - Realitzar les tasques preventives que siguin necessàries.

EDICTE convocatòria del Ple extraordinàri 11.11.19

Edicte convocatòria al Ple extraordinàri del dia 11.11.19.

Projecte Casal Social

PROJECTE B/E DE REHABILITACIÓ DE CAL NEVADO: CASAL SOCIAL.

EDICTE convocatòria del Ple extraordinàri 11.11.19

Edicte convocatòria al Ple extraordinàri del dia 11.11.19.

Edicte convocatòria Ple 25.06.2020

EDICTE PLE TELEMÀTIC SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 29.03.21 - 17H.

Ens plau informar-vos de la sessió que celebrarà l'Ajuntament Ple telemàtic, dia 29.03.21, hora 17.00, sessió Ordinària.

Edicte aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2020

Edicte aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2020

Calendari de cobrança 2020

Nota informativa i calendari

Projecte tècnic de renovació de les instal·lacions de l'enllumenat exterior municipal

Vallbona de les Monges, Rocallaura i Montblanquet

Plànols Projecte tècnic de renovació de les instal·lacions de l'enllumenat exterior municipal

Vallbona de les Monges, Rocallaura i Montblanquet

Edicte aprovació inicial del Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats.

Edicte aprovació inicial del Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats.

Edicte aprovació definitiva Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats

de Vallbona de les Monges per al període 2021-2026.

Edicte aprovació inicial adhesió al Consorci Localret

L'Ajuntament Ple en data 01.03.2021 va acordar l'aprovació inicial de l'adhesió al Consorci local LOCALRET i s'exposa pel termini de 30 dies hàbils a efecte de presentació d'al·legacions o reclamacions. De no presentar-se'n cap, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord.

Edicte compte general 2020

Edicte

application/pdf 08. EDICTE.pdf — 328 KB

Document Actions