25° / 14° Intervals de núvols

Altres publicacions/Edictes

Plànols Projecte tècnic de renovació de les instal·lacions de l'enllumenat exterior municipal

Vallbona de les Monges, Rocallaura i Montblanquet

Projecte tècnic de renovació de les instal·lacions de l'enllumenat exterior municipal

Vallbona de les Monges, Rocallaura i Montblanquet

Edicte convocatòria Ple 25.06.2020

Edicte Plec de Clàusules sala de Vetlla

Per Decret de l’Alcaldia núm. 54/2020, de data 19 de maig de 2020, s’ha instruït l’expedient de concessió administrativa d'ús privatiu de la Sala de Vetlla de Vallbona de les Monges, havent-se redactat el Plec de Clàusules Administratives particulars, les qual es posen informació pública pel termini de trenta dies, a fi que els qui poguessin tenir-se per interessats en aquest expedient, puguin comparèixer i formular quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient. Al seu torn, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://vallbonadelesmonges.cat]. El present anunci servirà de notificació als interessats, en cas que no pugui efectuar-se la notificació personal de l'atorgament del tràmit d'audiència.

Edicte informació pública plecs de l’expedient de concessió administrativa d'ús privatiu de la Sala de Vetlla de Vallbona

Per Decret de l’Alcaldia núm. 54/2020, de data 19 de maig de 2020, s’ha instruït l’expedient de concessió administrativa d'ús privatiu de la Sala de Vetlla de Vallbona de les Monges, havent-se redactat el Plec de Clàusules Administratives particulars, les qual es posen informació pública pel termini de trenta dies, a fi que els qui poguessin tenir-se per interessats en aquest expedient, puguin comparèixer i formular quantes al•legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient.

Concessió Administrativa d'Ús Privatiu d'un Bé de Domini Públic Per Concurs

Concessió Administrativa d'Ús Privatiu d'un Bé de Domini Públic Per Concurs

Pla de Contingencia de Vallbona de les Monges

Actuacions específiques: - Recomanar mesures de prevenció per la població mitjançant bustiada, avisos en eBando, grup de WhatsApp, pregons i cartells anunciadors. - Comunicat l’activació del Pla d’emergència municipal de Vallbona de les Monges al CECAT (Protecció civil). - Constituir el CECOPAL. - Informar i posar en alerta als diferents responsables municipals i integrants de la corporació municipal. - Estar atents a la informació i avisos del CECAT. - Establir mecanismes d’informació sobre la situació. - Realitzar les tasques preventives que siguin necessàries.

Estratègia d’actuació davant de les noves mesures de restricció de l’activitat laboral aplicables a partir del 14 d’abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19.

Document ADJUNT Document del DOGC http://ports.gencat.cat/wp-content/uploads/2020/04/ACORD-GOV_57_2020_Estrategia_d_actuacio.pdf

Avís vespeta de l'ametller

Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus

L'ajuntament de Vallbona de les Monges manifesta el seu suport i adhesió al "Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus" que han acordat l’Associació Catalana de Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per exposar la posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat creada per la pandèmia del Covid-19, al qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.

Comunicat d'Alcaldia referent al Coronavirus

12.03.2020

Informació Coronavirus (COVID-19)

Us fem arribar el materials de sensibilització i informació ciutadana en relació amb el nou CORONAVIRUS (COVID-19). Tots els documents els trobareu dins l'enllaç. Cordialment, Elisabet Riera Bracons

Calendari de cobrança 2020

Nota informativa i calendari

Edicte aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2020

Edicte aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2020

Edicte aprovació definitiva projecte coberta centre de recursos 2a fase

EDICTE convocatòria del Ple extraordinàri 11.11.19

Edicte convocatòria al Ple extraordinàri del dia 11.11.19.

EDICTE convocatòria del Ple extraordinàri 11.11.19

Edicte convocatòria al Ple extraordinàri del dia 11.11.19.

SUBVENCIONS PER A LA RETIRADA DE MATERIALS QUE CONTINGUIN AMIANT

L'Agència de Residus de Catalunya ha obert convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya. Les persones que hi puguin estar interessades cal que tinguin en compte que el termini de presentació de sol•licituds finalitzarà el dia 29 de novembre de 2019. Més informació: http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/ajuts-ARC-amiant

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial col·lectiu per a l'any 2019, i per a cases unifamiliars en el cas de instal·lació d'ascensors i que hi visqui gent gran. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el pròxim dia 20 de setembre de 2019.

Edicte aprovació de padrons fiscals d'escombraries 2019

Edicte aprovació de padrons fiscals corresponents a la taxa del servei del cementiri local i del servei de recollida d'escombraries anualitat 2019.

Document Actions